Thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió

3.500.000

Ưu đã sinh viên giảm ngay 500.000

==> Học phí còn 3.000.000